Z Życia Testera – #1 – Podstawowe Pojęcia z ISTQB cz. 1 – [A – R]

Wprowadzenie.

Rozpoczynając przygodę z testowaniem, warto nauczyć się słownictwa, jakim posługują się testerzy. Pojęcia, które tu zamieszczam, znajdują się na stronie Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (sjsi) pod tym linkiem. Na stronie znajdziecie również wszystkie informacje o egzaminie, jak się zapisać, jakie są opłaty oraz jakie są terminy egzaminów. Jeżeli będziecie przystępować do egzaminu ISTQB w celu uzyskania tytułu Certyfikowanego Testera ISTQB Poziomu Podstawowego (ang. ISTQB Certified Tester Foundation Level), wówczas, każde z poniższych pojęć możecie spotkać na egzaminie. 

1. Analiza statyczna (ang. Static analysis)

Proces oceny modułu lub systemu bez jego wykonywania, oparty na jego formie, strukturze, zawartości lub dokumentacji.

2. Analiza testów(ang. Test analysis)

Czynność polegająca na identyfikowaniu warunków testowych w wyniku analizy podstawy testów.

3. Analiza wartości brzegowych (ang. Boundary value analysis)

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane w oparciu o wartości brzegowe.

4. Analiza wpływu (ang. Impact analysis)

Identyfikacja wszystkich produktów pracy na które zmiana ma wpływ, w tym oszacowanie zasobów potrzebnych do przeprowadzenia zmiany.

5. Automatyzacja testów (ang. Test automation)

Użycie oprogramowania do wykonania lub wspierania czynności testowych, np. zarządzania testami, projektowania testów, wykonania testów i sprawdzania wyników.

6. Awaria (ang. Failure)

Zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje wymaganej funkcji w określonym zakresie.

7. Białoskrzynkowa technika testowania (ang. White-box test technique)

Technika testowania oparta wyłącznie na wewnętrznej strukturze modułu lub systemu. Synonyms: strukturalna technika testowa, technika projektowania testów w oparciu o strukturę, technika oparta na strukturze, białoskrzynkowa technika

8. Cel testu (ang. Test objective)

Przyczyna lub powód testowania.

9. Czarnoskrzynkowa technika testowania (ang. Black-box test technique)

Technika testowania oparta na analizie specyfikacji modułu lub systemu. Synonyms: czarnoskrzynkowa technika testowania, projektowanie przypadków testowych w oparciu o specyfikację

10. Czytanie oparte na perspektywie, przegląd oparty na perspektywie (ang. Perspective-based reading)

Technika przeglądu, w której przeglądający oceniają produkt prac z różnych punktów widzenia

11. Dane testowe (ang. Test data)

Dane niezbędne do wykonania testów.

12. Debugowanie (ang. Debugging)

Proces wyszukiwania, analizowania i usuwania przyczyn awarii w module lub systemie.

13. Defekt (ang. Defect)

Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.

14. Implementacja testów (ang. Test implementation)

Czynność polegająca na przygotowaniu testaliów potrzebnych do wykonania testów, oparta na analizie i projektowaniu testów.

15. Inspekcja (ang. Inspection)

Typ formalnego przeglądu przeprowadzanego w celu identyfikacji problemów w produkcie prac, dostarczający dane pomiarowe pozwalające na ulepszenie procesu przeglądu oraz procesu wytwarzania oprogramowania.

16. Jakość (ang. Quality)

Stopień, w jakim moduł lub system spełnia określone wymagania domniemane potrzeby różnych interesariuszy.

17. Kierownik testów (ang. Test manager)

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie działaniami testowymi, zasobami i oceną przedmiotu testów.

18. Kryterium wejścia, definicja gotowości (ang. Entry criteria)

Zbiór warunków definiujących kiedy można oficjalnie rozpocząć określone zadanie.

19. Kryterium wyjścia (ang. Exit criteria)

Zbiór warunków definiujących kiedy można oficjalnie uznać określone zadanie za ukończone. Synonyms: kryteria zupełności, kryteria zakończenia testów, definicja ukończenia

20. Monitorowanie testów (ang. Test monitoring)

Aktywność polegająca na sprawdzaniu status aktywności testowych, identyfikowaniu odchylenia od planu lub oczekiwanego statusu oraz raportowaniu statusu do interesariuszy.

21. Nadzór nad testami (ang. Test control)

Działalność, która rozwija i stosuje działania naprawcze, aby utrzymać w toku testy projektu, gdy odbiegają one od tego, co zostało zaplanowane.

22. Narzędzie do wykonywania testów (ang. Test execution tool)

Narzędzie testowe, które wykonuje testy na wyznaczonym obiekcie testowym i ocenia wyniki w stosunku do oczekiwanych wyników i warunków końcowych.

23. Narzędzie do zarządzania testami (ang. Test management tool)

Narzędzie wspomagające zarządzanie testami i sterowanie częścią procesu testowego. Zwykle ma kilka funkcji takich jak: zarządzanie testaliami, planowanie testów w czasie, logowanie rezultatów, śledzenie postępu prac, zarządzanie incydentami oraz raportowanie wyników testów.

24. Oprogramowanie do powszechnej sprzedaży (COTS), oprogramowanie z półki (ang. Commercial off-the-shelf (COTS))

Oprogramowanie stanowiące produkt wytworzony na szeroki rynek, tj. dla dużej liczby klientów, które jest dostarczane wielu klientom w identycznej postaci. (COTS od ang. Commercial off-the-Shelf).

25. Plan testów (ang. Test plan)

Dokumentacja opisująca cele testowe do osiągnięcia oraz środki i harmonogram ich realizacji, zorganizowana tak, by koordynować czynności testowe.

26. Planowanie testów (ang. Test planning)

Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian

27. Podejście do testowania (ang. Test approach)

Implementacja strategii testowej w określonym projekcie.

28. Podstawa testów (ang. Test basis)

Zasób wiedzy używany jako podstawa dla analizy i projektowania testów.

29. Podstawowa przyczyna (ang. Root cause)

Przyczyna defektu, która – gdy zostanie wyeliminowana – wystąpienie tego typu defektu redukuje lub usuwa.

30. Podział na klasy równoważności (ang. Equivalence partitioning)

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane na podstawie klas równoważności poprzez wybór do testów po jednym reprezentancie z każdej klasy.

31. Pokrycie decyzji (ang. Decision coverage)

Pokrycie wyników decyzji.

32. Pokrycie instrukcji kodu (ang. Statement coverage)

Pokrycie wykonywalnych instrukcji kodu.

33. Pokrycie, pokrycie testowe (ang. Coverage)

Stopień, w jakim określone elementy pokrycia zostały określone lub sprawdzone przez zestaw testowy wyrażony w procentach.

34. Pomyłka (ang. Error)

Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu.

35. Poziom ryzyka (ang. Risk level)

Jakościowa lub ilościowa miara ryzyka zdefiniowana przez wpływ i prawdopodobieństwo.

36. Poziom testów (ang. Test level)

Specyficzna instancja procesu testowego.

37. Procedura testowa (ang. Test procedure)

Sekwencja przypadków testowych w kolejności wykonywania oraz wszelkie powiązane działania, które mogą być wymagane do ustanowienia warunków wstępnych i wszelkich czynności podsumowujących po wykonaniu.

38. Proces testowy (ang. Test process)

Zbiór powiązanych ze sobą czynności obejmujący: planowanie testów, monitorowanie i nadzór nad testami, analizę testów, projektowanie testów, implementację testów, wykonywanie oraz ukończenie testów.

39. Produkcyjne testy akceptacyjne (ang. Operational acceptance testing)

Rodzaj testów akceptacyjnych wykonywanych w celu ustalenia, czy operatorzy i / lub administratorzy systemu mogą go zaakceptować.

40. Projekt testów, projektowanie testów (ang. Test design)

Czynność wyprowadzania i specyfikowania przypadków testowych z warunków testowych.

41. Przedmiot testów (ang. Test object)

Moduł lub system podlegający testowaniu.

42. Przegląd (ang. Review)

Typ testowania statycznego, podczas którego produkt pracy lub proces jest oceniany przez jedną lub więcej osób w celu wykrycia problemów i wprowadzenia udoskonaleń.

43. Przegląd ad hoc (ang. Ad hoc review)

Technika przeglądu przeprowadzana nieformalnie bez ustrukturyzowanego procesu.

44. Przegląd formalny (ang. Formal review)

Typ przeglądu, który przebiega według zdefiniowanego procesu, z formalnie udokumentowanym wynikiem.

45. Przegląd nieformalny (ang. Informal review)

Rodzaj przeglądu bez formalnego procesu, nie posiadający formalnie udokumentowanych wyników.

46. Przegląd oparty na liście kontrolnej (ang. Checklist-based review)

Technika przeglądu oparta na liście pytań lub wymaganych atrybutów.

47. Przegląd oparty na rolach (ang. Role-based review)

Technika przeglądu, w której produkt pracy jest oceniany z perspektywy różnych interesariuszy.

48. Przegląd oparty na scenariuszach (ang. Scenario-based review)

Technika przeglądu, w której ocenia się produkt pracy w celu ustalenia jego zdolności do wykonywania określonych scenariuszy.

49. Przegląd techniczny (ang. Technical review)

Typ formalnego przeglądu przeprowadzany przez wykwalifikowany zespół technicznych specjalistów, którzy sprawdzają jakość produktu prac oraz identyfikują odchylenia od specyfikacji i standardów.

50. Przejrzenie (ang. Walkthrough)

Typ przeglądu, w którym autor przechodzi z członkami przeglądu przez produkt pracy, a członkowie zadają pytania i zgłaszają uwagi na temat ewentualnych problemów.

51. Przypadek testowy (ang. Test case)

Zbiór warunków wstępnych, danych wejściowych, akcji (w stosownych przypadkach), oczekiwanych rezultatów i warunków końcowych opracowany w oparciu o warunki testowe

52. Raport o defekcie, raportowanie pluskwy, raport o incydencie (ang. Defect report)

Dokumentacja wystąpienia, charakteru i statusu usterki.

53. Raport o postępie testów, raport o statusie testów (ang. Test progress report)

Rodzaj raportu z testów, wykonywany w regularnych odstępach czasu o postępie w czynnościach testowych na podstawie podstawy testów, ryzyka i alternatyw wymagających decyzji.

54. Ryzyko (ang. Risk)

Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

55. Ryzyko produktowe (ang. Product risk)

Ryzyko wpływające na jakość produktu.

56. Ryzyko projektowe (ang. Project risk)

Ryzyko wpływające na sukces projektu.

Źródła

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.