Programowanie w C++ – RPi – Szablony funkcji

Wprowadzenie.

Jedną z ważnych funkcjonalności języka C++, które należy poznać są tak zwane szablony funkcji (Function templates). Tłumacząc w prosty sposób szablony funkcji są to funkcje specjalne z nieokreślonymi  ogólnymi typami (generic types). Taka właściwość pozwala nam napisać “uniwersalną” funkcję, która przy wywołaniu może przyjmować argumenty różnych typów, bez potrzeby powtarzania całego kodu dla konkretnych typów. Opracowywanie programów w taki sposób nazywane jest programowaniem ogólnym (generic programming). 

Zakres artykułu.

 • Składnia szablonu funkcji
 • Program w C++
 • Plik Makefile
 • Testy

Składnia szablonu funkcji

Składnia deklarowanego szablonu funkcji w​ygląda następująco:

template <class zmienna> deklaracja_funkcji;

albo

template <typename zmienna> deklaracja_funkcji;

W powyższych składniach występuje jedna różnica, którą jest słowo kluczowe class i typename. Znaczenie obu słów kluczowych jest identyczne i nie ma znaczenia w jaki sposób będziemy tworzyć szablony funkcji.
Słowo kluczowe typename jest młodsze niż class i lepiej odzwierciedla pełnioną funkcję, przez co obecnie jest bardziej zalecane.

Program w C++

Kod programu, który pozwoli na przetestowanie szablonu funkcji zapisałem w pliku main.cpp i wygląda następująco.

#include <iostream>

using namespace std;

template <typename T>
T dodajWartosci(T a, T b)
{
  T wynik = 0;
  wynik = a + b;
  return wynik;
}

int main()
{
  int a1 = 5;
  int b1 = 10;
  int w1 = 0;
  float a2 = 5.1;
  float b2 = 10.2;
  float w2 = 0.0;

  w1 = dodajWartosci<int>(a1, b1);
  w2 = dodajWartosci<float>(a2, b2);

  cout << w1 << endl;
  cout << w2 << endl;

  return 0;
}

Podczas budowania programu kompilator sprawdza jakiego typu są argumenty podstawione do szablonu funkcji, a następnie generuje on funkcje z odpowiednimi typami parametrów. 

Z powyższego kodu kompilator wygeneruje następujące funkcje:

int dodajWartosci(int a, int b)
{
  int wynik = 0;
  wynik = a + b;
  return wynik;
}

oraz

float dodajWartosci(float a, float b)
{
  float wynik = 0;
  wynik = a + b;
  return wynik;
}

Powyższe dwie funkcje znajda się w kodzie wynikowym co oznacza, że długość kodu wynikowego będzie taka sama jak w przypadku gdybyśmy napisali oddzielnie funkcję dla typu int oraz float.

Plik Makefile

Plik Makefile wygląda następująco:

CC = g++
CFLAGS =
LIBS =

OBJ =\
        main.o

all: main

clean:
        rm -f *.o test

.c.o:
        $(CC) -c $(INCLUDES) $(CFLAGS) $<

main: $(OBJ)
        $(CC) $(OBJ) $(LIBS) -o test

Testy

Gdy już mamy wszystko przygotowane wówczas w konsoli wpisujemy polecenie:

$ make

Następnie uruchamiamy nasz program poleceniem:

$ ./test

Wynik jaki otrzymamy powinien wyglądać następująco:

15
15.3

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.