Python – #80 – str() – .endswith() – Jak sprawdzić, czy string kończy się określonym ciągiem znaków?

Metoda .endswith()

Metoda zwraca wartość logiczną bool. Metoda zwraca True, jeżeli ciąg znakowy, na którym została wykonana metoda, kończy się określonym przyroskiem, w przeciwnym razie metoda zwraca wartość False.

Składnia:

str.endswith(suffix, start, end)

Parametry:

suffix – ciąg znakowy lub tupla ciągów znakowych, określająca porównywany koniec ciągu znakowego, na którym została wykonana metoda.
startparametr opcjonalny – indeks znaku w ciągu znakowym, na którym wykonywana jest metoda, określający pozycję, od której rozpoczyna się działanie metody.
endparametr opcjonalny – indeks znaku w ciągu znakowym, na którym wykonywana jest metoda, określający pozycję, na której kończy się działanie metody.

Wartość zwracana:

bool – przyjmuje wartość True, jeżeli ciąg znakowy, na którym została wykonana metoda, kończy się określonym przyrostkiem, w przeciwnym razie przyjmuje wartość, wynosi False.

Przykłady:

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'

bool1 = str1.endswith('SPRAWDZAM.')
print(bool1)  # wynik --> True

bool1 = str1.endswith('SPRAWDZAm.')
print(bool1)  # wynik --> False

bool1 = str1.endswith('jest mó', 3, 10)
print(bool1)  # wynik --> True

bool1 = str1.endswith('jest mó', 4, 11)
print(bool1)  # wynik --> False

tuple1 = ('SPRAWDZAM.', 'SPRAWDZAm.', 'sprawdzam.')
bool1 = str1.endswith(tuple1)
print(bool1)  # wynik --> True

tuple1 = ('SP', 'SPRAWDZAm.', 'sprawdzam.')
bool1 = str1.endswith(tuple1)
print(bool1)  # wynik --> False

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.